12446317021

خط فقر دقیقا همینجاست فاصله ای هم با ما ندارد، درست زیر پای ماست.
زیر آن خوابیدن و از آن عبور کردن به فاصله یک مصوبه است!
درست در یک قدمی ما و ما عابری گذران، فقط گذر میکنیم و آمارها را نگاه میکنیم
اما واقعیت، در زیر همین پل شکل میگیرد، خط فقر همینجاست….