برگزاری نمایشگاه خیریه در حیاط سید رسول حسینی  شهرستان ساری سال۱۳۹۰

815940593_87000

814701490_96865

816208254_86687