• حمایت از مددجویان برای تهیه جهیزیه و کمک به امر ازدواج آنان و ارائه خدمات مددکاری به نیازمندان آبرومند
  • بستر سازی و ایجاد اشتغال برای حمایت هدف قادر به کار
  • ارائه خدمات مددکاری، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و معلولیت ، آموزش و توانبخشی معلولین ذهنی
  • حمایت از زنان سرپرست خانوار و کمک به ایتام به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
  • تشکیل پرونده های مددکاری برای کلیه مراجعین به موسسه بر اساس دستورالعمل اجرایی سازمان بهزیستی