هدف این موسسه در این نوع درمان تغییرات کلی در سبک زندگی خانواده های نیازمند است، جهت رسیدن به این هدف، رعایت اصول زیر الزامی است:

  • مشاوره به خانواده هایی که در حال مبارزه با اعتیاد هستند .
  • معرفی به مراکز ترک اعتیاد
  • کمک رسانی در هنگام درمان
  • ااهدای بسته های غذایی در طول دوره درمان

arm OSHAGHOLMAHDI