روش حمایت از افراد نیازمند به این ترتیب است که کودکان و زنان بی سرپرست و بد سرپرست مستعد یاری از طریق خیرین شهر ساری ، سازمانی مانند بهزیستی،  توسط مددکاران شناسایی شده ، پس از آن بررسی‌های لازم در زمینه دارا بودن شرایط و استانداردهای موسسه و جمع آوری مدارک و مستندات، بنام آن‌ها در سیستم موسسه خیریه پرونده‌ای تشکیل می‌گردد. پس از آن به میزان این کمک، مبلغی به عنوان « کمک هزینه تحصیلی برای کودکان » ، زنان سرپرست خانوار ماهیانه به حسابشان  واریز می‌شود. در حال حاضر موسسه بیش از ۱۰۰۰ خانواده نیازمند را تحت پوشش خود دارد.

موسسه سعی دارد با کمک و توانمندی سازی برای این خانواده های نیازمند از ایجاد بحران بیشتر جلوگیری کند البته با کمک شما خیر گرامی …

arm OSHAGHOLMAHDI